YERLİ MALI BELGESİNİ HER KISIM İÇİN SUNMAYAN İSTEKLİYE, FİYAT AVANTAJI UYGULANIR MI?Dosyanın incelenmesinden, davacı şirket tarafından ihaleye, Ankara Sanayi Odası tarafından düzenlenmiş, veriliş tarihi 27.01.2011 ve belge no'su 4/504585-283 olan yerli malı belgesinin sunulduğu, idari şartnamede, satın alınacak un grubunun Tip:550 ve Tip:850 şeklinde belirtildiği, davacı şirketin ise Tip:550 ve Tip:850 un grubu için teklif verdiği, ancak sunulan yerli malı belgesinin Tip:650 olduğunun anlaşıldığı, Ankara Sanayi Odası Başkanlığı'nın 18.04.2011 tarih ve 4/3209-1319 sayılı yazısı ile de; söz konusu yerli malı belgesinin incelendiği ve belgenin Tip-650'ye göre hazırlandığının belirtildiği, ihale komisyonunca, uyuşmazlık konusu yerli malı belgesinin Buğday Unu Tip:650'ye uygun olarak düzenlendiğinin tespiti üzerine davacı şirketin yerli malı teklif eden yerli istekliler lehine uygulanan % 10'luk fiyat avantajından yararlandırılmadığı anlaşılmaktadır.

Aktarılan mevzuata göre teklif zarfında sunulan belgelerin içeriğinde, ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği ile belgenin içeriğine ilişkin tereddüt doğuracak nitelikte açık olmayan hususların bulunması hâlinde, söz konusu eksikliklerin, idarece belirlenen makûl sürede tamamlanmasının isteklilerden yazılı olarak istenebileceği, gıda sicil belgelerinin yalnızca faaliyet alanı ve gıda üretim izinlerinin yalnızca üretilen ürün ile kısıtlı olmak kaydıyla geçerli olduğu, gıda ve tarımsal ürünlerin yerli malı olarak değerlendirilmesi için her bir ürün adına geçerli gıda üretim sertifikasının ve gıda sicil belgesinin tarih ve numarasının yerli malı belgesinde yer alması gerektiği, davacı şirket tarafından teklif edilen her bir kısım ürün için gıda üretim sertifika bilgisinin yerli malı belgesi üzerinde yer almasının belgenin asli unsuru olduğu ve idare tarafından söz konusu asli unsura ilişkin tamamlama yoluna gidilmemesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Bu itibarla, davacının sunduğu yerli malı belgesinin teklif verdiği her bir kısım ürün için belirlenen (Grup-1: Ekmeklik Un, Tip-1:550 ve Tip-3:850) un tipini kapsamadığı, bu eksikliğin ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olduğu, ihale komisyonunca tamamlattırılmasının mümkün olmadığı dikkate alındığında, dava konusu işlemin iptali yolunda verilen Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir. (Danıştay 13. Dairesi’nin 17.6.2016 tarihli ve E:2012/2296 K:2016/2573 nolu kararı)Geri Dön