İHALELERDE ÜÇ KISMA AİT SINIR DEĞERE ÇOK YAKIN TEKLİF VERİLMESİ, YAKLAŞIK MALİYETİN DEŞİFRE OLMASI ANLAMINA MI GELİR?Olayda; İhale komisyonunun 03.11.2015 tarihli kararı incelendiğinde, incelemeye konu İhalenin birinci kısmına 9 istekli tarafından teklif verildiği, bu kısma ilişkin yaklaşık maliyetin 19.134.600,00 TL, sınır değerin ise (19.134.600,00/1,30=) 14.718.923,08 TL olarak belirlendiği, Berdem Gıda Yemek Temizlik İnş. Nak. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. nin teklifinin 14.718.930,00 TL olup ihalenin birinci kısmının bu istekli üzerinde bırakıldığı, İhalenin ikinci kısmına 8 istekli tarafından teklif verildiği, bu kısma ilişkin yaklaşık maliyetin 15.752.462,00 TL, sınır değerin ise (15.752.462,00/1,30=) 12.117.278,46 TL olarak belirlendiği, Berdem Gıda Yemek Temizlik İnş. Nak. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. nin teklifinin 12.117.280,00 TL olup ihalenin ikinci kısmının bu istekli üzerinde bırakıldığı, İhalenin onuncu kısmına 6 istekli tarafından teklif verildiği, bu kısma ilişkin yaklaşık maliyetin 18.925.400,00 TL, sınır değerin ise (18.925.400,00/1,30=) 14.558.000,00 TL olarak belirlendiği, Berdem Gıda Yemek Temizlik İnş. Nak. Tur. San. Tic. Ltd. Şti. nin teklifinin 14.558.000,00 TL olup ihalenin 10'uncu kısmının bu istekli üzerinde bırakıldığı görülmektedir.

4734 sayılı Kanun'un 5. maddesinde belirtilen ve idarelerin yapılacak ihalelerde sağlamakla sorumlu olduğu saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını ilkelerinin sağlanamaması durumunda ihale yetkilisinin ihaleyi iptal edebileceği, ayrıca ihale komisyonunun ihalenin iptali hususunda takdir yetkisinin olduğu açıktır.

Bu durumda; uyuşmazlığa konu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olmaması nedeniyle sınır değerin yaklaşık maliyetin 1,30'a bölünerek rahatlıkla hesaplanabilmesi ve ihale üzerinde bırakılan teklif bedellerinin ihalenin birinci ve ikinci kısmında sınır değerin çok az üzerinde, onuncu kısmında ise sınır değere eşit olması hususları bir arada değerlendirildiğinde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 5. maddesindeki temel ilkelerden gizlilik ve güvenirlik ilkelerine uygun olarak ihalenin gerçekleştirilmediği anlaşıldığından ihalenin birinci, ikinci ve onuncu kısımlarının iptal edilmesi üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin 16.12.2015 tarih ve 2015/UH.II-3403 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki temyize konu İdare Mahkemesi kararında hukukî isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca Ankara 5. İdare Mahkemesi'nin 27.04.2016 tarih ve E:2016/394, K:2016/1423 sayılı kararının BOZULMASINA, DAVANIN REDDİNE, … karar verildi.. (Danıştay 13.Dairesi’nin 26.09.2016 tarihli E:2016/2504, K:2016/3019 sayılı kararı )Geri Dön