İHALEYE KATILMAK İÇİN, VERGİ BORCUNUN HANGİ TARİHTE ÖDENMİŞ OLMASI GEREKİR?Dosyanın incelenmesinden; … Belediyesi tarafından 06.01.2005 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan "Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere araç kiralanması hizmet alımı" ihalesine 6 firmanın katıldığı, yaklaşık maliyeti 620.280.375.000.-TL olan ihalenin en düşük teklif sahibi olan davacı firma üzerinde kaldığı ve 07.02.2005 tarihinde sözleşmenin imzalandığı, ihaleye katılan başka bir firma (Ö… Ltd. Şti.) tarafından 17.01.2005 tarih ve 341 nolu dilekçe ile … Belediye Başkanlığına şikayet başvurusunda bulunulduğu, başvurunun reddine ilişkin işlemin 03.02.2005 tarihinde tebliği üzerine şikayetçi firma tarafından 07.02.2005 tarihinde KİKna itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, KİK tarafından davacı firmanın ihale tarihinde kesinleşmiş vergi borcu bulunduğundan bahisle ihale dışı bırakılmasına ilişkin olarak alınan 22.03.2005 gün ve 2005/UHZ-569 sayılı kararın iptali istemiyle görülmekte olan davanın açıldığı anlaşılmakta olup, anılan mevzuatta ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu bulunmaması gerektiği düzenlendiğinden, ihalenin yapıldığı tarihte vergi borcu olan davacı hakkında 4734 sayılı Yasanın 10. maddesi gereğince tesis edilen dava konusu işlemde yasaya aykırılık görülmemiştir.

Öte yarıdan, ihale tarihinden sonra sözleşme imzalanmadan önce vergi borcunun ödenmesinin de, ihale tarihi itibariyle kesinleşmiş vergi borcu bulunmaması gerektiğine ilişkin düzenleme karşısında dava konusu işlemi sakatlamayacağı açık olduğundan, davanın reddi gerekirken, dava konusu işlemi iptal eden idare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır. (Danıştay 13. Dairesi’nin 03.11.2006 tarihli E:2006/1728,  K:2006/4184 sayılı kararı) Geri Dön