KESİN KABULÜ YAPILMAYAN İŞ İÇİN "İŞ DENEYİM BELGESİ" DÜZENLENMESİDava konusu olayda, davacı şirketlerden Taşçıoğulları firmasının ihaleye sunduğu 16.11.2009 tarihli iş bitirme belgesinin Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından düzenlendiği, ancak açıklamalar bölümünde kesin kabulün yapılmadığının bildirildiği ve yapılan teyit sonucu belge tarihi itibarıyla işin henüz kesin kabulünün yapılmadığı, kesin kabul tarihinin 11.5.2010 tarihi olduğunun anlaşıldığı görülmüş olup, teklif mektubuna ek olarak ihalede istenilen zorunlu belgelerden olan iş deneyim belgesinin düzenlenme tarihi itibarıyla gerçek ve geçerli bilgileri içermesi gerektiği, belgenin düzenlenmesi için gerekli koşulların sonraki bir tarihte oluşmasının belgenin geçerliliğini sakatlayacağı, dolayısıyla henüz düzenlenme koşulları oluşmadan düzenlenmiş belgenin geçerli olarak kabul edilmesi suretiyle ihaleye devam edilmesinin kanunun özünü oluşturan eşitlik ve güvenlik (deneyim yeterliliği) ilkelerine aykırılık oluşturacağından, yukarına alınan mevzuat uyarınca kesin kabulü yapıldıktan sonra düzenlenmesi gereken iş bitirme belgesinin kesin kabul yapılmaksızın düzenlendiği dolayısıyla geçerli bir belge olarak kabul edilmemesinde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, anılan ihalede Cesa firmasından, idari şartnamenin 26. maddesinde belirtilen ve teklif fiyata dahil edilmesi gereken giderleri de kapsayacak şekilde, birim fiyat cetvelindeki iş kalemlerinin tamamının ayrıntılı şekilde açıklanmasının istenildiği, firmanın açıklamalarında işçilik maliyetinin KİK işçilik hesaplama modülünden hesapladığı, yemek giderine ilişkin açıklamanın sunulduğu, personel ulaşım giderine ilişkin araç kiralama sözleşmelerinin eklendiği ve açıklamaların şartnameye uygun olduğunun tespiti üzerine ihalede en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği görülmüş olup firmadan istenilen açıklamaların maliyetleri karşılayacak şekilde olduğu anlaşıldığından tesis edilen işlemde bu  yönüyle de hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Öte yandan, davacı şirketler tarafından, iş bitirme belgesinin sonradan tamamlanabileceği, eksikliğin giderilebileceği ileri sürülmekte ise de; teklif zarfında sunulan ve verilmesi zorunlu olan ihaleye esas belgelerin eksik olması durumunda zarflar açıldıktan sonra tamamlatılması hukuken mümkün bulunmadığından bu yöndeki iddiaya itibar edilmesine imkan bulunmamaktadır. (Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 31.01.2013 tarihli ve E:2011/527 K:2013/145 sayılı kararı)Geri Dön