DEMONSTRASYON DEĞERLENDİRMESİNDE GÜVENİRLİK VE ŞEFFAFLIK İLKESİ4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun "Temel ilkeler" başlıklı 5 inci maddesinde yer alan saydamlık ilkesi uyarınca, ihale sürecinde idare tarafından tesis edilen işlemlerin isteklilere ve kamuoyuna açık bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmekte olup bu sayede idare tarafından ihale sürecinde gerçekleştirilen işlemlerin istekliler ve kamuoyu açısından izlenmesi, bilinmesi ve anlaşılır hale gelmesi amaçlanmıştır. İdare tarafından isteklilerce açık olarak yapması gereken bir işlemin isteklilerin olmadığı bir ortamda yapılması halinde bu işlemin anılan Kanunun 5’inci maddesinde düzenlenen saydamlık, eşit muamele ve güvenirlik ilkelerine aykırı olacağı gibi bu durumun idarenin tarafsızlığına ve güvenilirliğine gölge düşüreceği de açıktır.

İdare tarafından, davacı şirketin teklif ettiği yatağın firma yetkilileri önünde çalıştırıldığına, birden fazla kez elektrik kesintisine neden olduğuna, açılır kapanır yatak menteşelerinin kolayca kırıldığına röntgen kaset yeri özensiz olduğunun görüldüğüne ve ayrıca ergonomik kullanım açısından uygun olmadığına ilişkin olarak tutulan 17.04.2017 tarihli tutanağın, ihale komisyonu üyesi olmayan M.M. tarafından düzenlendiği ve İhale Komisyonu Başkanı uzman doktor A.K. tarafından imzalandığı, şikayet üzerine gerçekleştirilen demonstrasyonun da ihale komisyonu uzman üyesi Biyomedikal Mühendisi U.O. tarafından gerçekleştirildiği, sonuç olarak tutulan tutanaklarda sadece ihaleyi yapan idarenin temsilcilerinin imzasının bulunduğu ve davacı şirketin demonstrasyona davet edilmediği görülmüş olup; tutanakların ihaleyi yapan idare tarafından saydamlık, eşit muamele ve güvenirlik ilkelerine aykırı bir şekilde tanzim edilerek Teknik Şartname’de öngörülen ve demonstrasyon sırasında sağlanamayan maddelerin demonstrasyon tutanağında açık bir şekilde yer almaması, bu maddelerin neden sağlanamadığına ilişkin olarak açıklayıcı bilgilerin belirtilmemesi ve tutanağın davacı şirket yetkililerine imzalatılmaması hususları göz önüne alındığında davacı şirketin itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin Kamu İhale Kurulu'nun 14.06.2017 tarih ve 2017/UM.I-1670 sayılı kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.. (Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin 10.11.2017 tarihli ve E:2017/1620, K:2017/3366  sayılı kararı)Geri Dön