İHALEDE, YETKİLİ BAYİLİK BELGESİ YERİNE, MÜŞTERİ BELGESİ VERİLMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?Müşteri ve yetkili bayii birbirinden farklı nitelikte kavramlar olup, "müşteri"; hizmet, mal vb. alan ve karşılığında ücret ödeyen kimse, "yetkili bayi" ise; bazı malları satma yetkisi olan kişi ya da kuruluş olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle, "müşteri" ve "yetkili bayi"nin aynı hak ve yetkilere sahip olduğunu kabule olanak bulunmamaktadır. Dolayısıyla, "müşteri belgesi" ile "yetkili bayilik" belgesinin birbirinin yerine kullanılamayacağı açıktır.

Bu durumda; davacı şirketin ihaleye katılırken sunmuş olduğu, Petkim'in medikal oksijen müşterisi olduğunu belirten 31.12.2007 tarihli müşteri belgesinin, idari şartnamede istenilen, üretici firmanın yetkili bayisi olduğuna ilişkin bayilik belgesi olarak nitelendirilmesi ve bu belgenin kabul edilerek teklifinin değerlendirmeye alınması mümkün olmadığından, davacı şirketin ihalenin 1. kalemine ilişkin olarak değerlendirme dışı bırakılması ve geçerli teklif kalmadığından ihalenin iptal edilmesine yönelik itirazen şikâyet başvurusunun uygun bulunmadığı yolundaki 24.11.2008 tarih ve 2008/UM.II-4787 sayılı KİK kararının bu kısmında da hukuka aykırılık görülmemiştir. (Danıştay 13. Dairesi  31.12.2010 E:2010/680, K:2010/8910 sayılı karar)Geri Dön