İSTEKLİLER, AŞIRI DÜŞÜK AÇIKLAMALARINDA; AÇIKLAMA İSTENİLMEYEN ANALİZ GİRDİLERİ İÇİN NE TÜR İŞLEM YAPMALIDIR?Danıştay 13. Dairesi’nin 14.05.2018 tarih ve E:2017/2777, K:2018/1702 sayılı kararında;

“Dosyadaki bilgi ve belgelerden, ihaleyi yapan idarece verilen aşırı düşük teklif sorgulaması yazısında "SY-08 Ocak taşı ile moloz taş inşaat (hazır beton harcı ile) (herşey dâhil)" iş kaleminin açıklanması istenilen iş kalemi olarak belirlenerek bu iş kalemini oluşturan girdilerden açıklama istenilenler ile açıklama istenilmeyenlerin gösterildiği, bu iş kalemi içinde yer alan analiz girdilerinden "A:şablon, çalışma masası ve malzeme indirme düzeni karşılığı" girdisinin ise açıklanması istenilmeyen analiz girdilerinden olarak belirtildiği, idarece verilen analiz formatında A girdisinin karşılığı olarak herhangi bir miktar ya da % oranının belirtilmediği, miktar ve birim sütununun boş bırakıldığı ve açıklama istenmeyecek analiz olarak belirtildiği, SY-08 poz no'lu iş kalemine ilişkin birim fiyat tarifinde şablon, çalışma sehpası ve malzeme indirme düzeni için gerekli malzemelerin temini ve yapılması maliyetlerinin birim fiyata dâhil olarak belirtildiği, ihale üzerinde bırakılan Feza Taahhüt A.Ş. tarafından SY-08 poz no'lu iş kalemine ilişkin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında açıklama istenmeyen ve miktar veya oran da belirtilmeyen A girdisi için herhangi bir bedel öngörülmediği anlaşılmıştır.

İlgililerin, hukuk düzeninin öngördüğü bir yükümlülüğü yerine getirebilmeleri için bu yükümlülüğün kendileri açısından açıkça bilinmesi gerekmektedir. Aksi takdirde bu bilgiye sahip olmayan ilgililer tarafından ifa edilmesi gereken yükümlülükler yerine getirilemeyecektir. Bu durumun ise hukukî belirlilik, öngörülebilirlik ve hukuki güvenlik ilkelerinin ihlâli niteliğinde olacağı açıktır.

İhaleyi yapan idarelerce ilgililerden aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmalarının istenmesi halinde isteklilerin yükümlülüğünü idarece açıkça belirlenen ve açıklanması istenen iş kalemleri ve analiz girdileri oluşturmaktadır. Başka bir anlatımla, açıklanması istenmeyen bir analiz girdisinden dolayı bu girdi için miktar ya da oran belirtilmemişse isteklilerin bir bedel açıklama yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır.

Bu durumda, A girdisi yönünden iddia konusu olan KGM/17.002/K-H pozunun ocak taşı ile moloz taş inşaatı iş kalemine ilişkin olduğu, oysa SY-08 pozunun hazır beton harcı ile moloz taş inşaatı iş kalemi olduğu, dolayısıyla SY-08 poz nolu iş kalemine ilişkin idarenin analiz formatının KGM/17.002/K-H pozundan farklı olduğu, SY-08 pozuna ilişkin birim fiyat tarifinde şablon, çalışma sehpası ve malzeme indirme düzeni için gerekli malzemelerin temini ve yapılması maliyetlerinin birim fiyata dâhil olarak belirtildiği, idarece hazırlanan birim fiyat analizinde "A” girdisinin karşılığı olarak herhangi bir miktar veya oranın belirtilmediği, ancak bu giderin isteklilerce diğer giderler arasında fiyatlandırılmasının mümkün olduğu ve söz konusu girdinin açıklama istenmeyecek girdi olarak belirtildiği dikkate alındığında, ihale üzerinde bırakılan Feza Taahhüt A.Ş. tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında söz konusu "A" girdisi için bir bedel öngörülmemesinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. “ hükmüne varılmıştır.Geri Dön