Bilindiği üzere; “Yapım işlerine ek fiyat farkı ve süre uzatımı verilmesi” başlıklı düzenleme 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun Geçici 7 nci Maddesi ile 28.12.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ek fiyat farkı ve süre uzatımına ilişkin esaslar ise 8090 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 16 Ocak 2024 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir;

 

1.         KAPSAM

            a. Ek fiyat farkı ve süre uzatımı, sadece YAPIM işleri için düzenlenmiştir. Mal ve Hizmet alımlarında ek fiyat farkı yoktur.


            b. 01 Mart 2023 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihalesi yapılmış olan ve 28 Aralık 2023 tarihi itibarıyla geçici kabulü onaylanmamış olarak devam eden yapım işlerine ait sözleşmelerin; 01 Ocak 2024 (dâhil) – 31 Aralık 2024 (dâhil) tarihleri arasında gerçekleşen kısımları için ek fiyat verilecek ve altı ayı geçmemek üzere süre uzatımı verilecektir.


            c. 4734 sayılı Kanunun “Doğrudan Temin” başlıklı 22 nci maddesine göre yapılan işler için bu esaslar uygulanmayacaktır.      

 

2.         EK FİYAT FARKINA İLİŞKİN ESASLAR

            a. İhale dokümanında fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm VAR ise; fiyat farkı formülünde yer alan “B” katsayısı 0,90 yerinde “1” olarak uygulanacaktır.


            b. İhale dokümanında fiyat farkı hesabı olan ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu (TOKİ) kapsamındaki konut ve konut ile birlikte ihaleye çıkılan yapım işlerinde B katsayısı 0,90 yerine “1,15”e olarak uygulanacaktır.


            c. İhale dokümanında fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm YOK İSE; 


                 - “Fd=An x D x (Pn-1) ; Pn=Gn/Go” formülü ile artırımlı fiyat farkı verilecektir.

                 -  İhale tarihinin içinde bulunduğu aydan, uygulama ayına kadar gerçekleşen Yİ-ÜFE Genel Endeks değişimleri Gn ve Go hesabında kullanılacaktır.

                 - Formüldeki “D” sabit katsayısı, 0,15 olarak uygulanacaktır.

            ç. Koşulları sağlayan sözleşmelerde artırımlı fiyat farkı verilmesi zorunlu olup Yüklenicilerin İdarelere yazılı olarak başvurma şartı da yoktur. 

 

 

3.         SÜRE UZATIMINA İLİŞKİN ESASLAR

            a. Ek Fiyat Farkı şartlarını sağlayan yapım işi sözleşmelerde 6 aya kadar olan süre uzatımı talepleri için, Yükleniciler tarafından 15 Şubat 2024 tarihine kadar (bu tarih dâhil) idareye yazılı olarak başvurulması zorunludur. İdare, yazılı başvuru hakkında 15 gün içinde karar verecektir.


            b. İdarenin süre uzatımı kararının Yükleniciye tebliğinden itibaren 7 gün içinde revize iş programı Yüklenici tarafından İdareye sunulacaktır.


            c. Uzatılacak süre 6 (altı) ayı geçmeyecektir.


            ç. Uzatılan sürede gerçekleştirilen imalatlar için de artırımlı fiyat farkı verilecektir. 

 

4.         İSTİSNA VE KAPSAM DIŞI ALIMLARA İLİŞKİN ESASLAR

            a. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki İdarelerin, 4734 sayılı Kanundan istisna edilen yapım işlerine ait sözleşmelerden, bu esaslardaki şartları sağlayanlar için 15 Mayıs 2024 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili istisna mevzuatında düzenleme yapılması halinde aynı esaslarda artırımlı fiyat farkı ve süre uzatımı verilebilir.


            b. 4734 sayılı Kanun kapsamı dışındaki İdarelerin taraf olduğu sözleşmelerden bu esaslardaki şartları sağlayanlar için ilgili mevzuatında düzenleme yapılabilir.


5.         Esasların uygulanmasında tereddüt duyulan hususların giderilmesi konusunda Kamu İhale Kurumu yetkili kılınmıştır. Ancak, idarelerce bu kapsamdaki başvuruların bağlı, ilgili veya ilişkili olunan bakanlık aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Yükleniciler tarafından tereddüt duyulan hususlara ilişkin başvurular ise öncelikle sözleşmenin tarafı olan idareye yapılacaktır.

 

            Yukarıda bilgilendirilmesi yapılan ek fiyat farkı ve süre uzatımına esaslar kapsamındaki artırımlı fiyat farkının doğru hesaplanması ve süre uzatımları için idarelere verilecek başvuru dilekçesinin hazırlanması aşamalarında profesyonel, tecrübeli ve uzman personelimiz vereceği destek için Kılıç Hukuk Ofisimiz ile irtibata geçebilirsiniz. 16.01.2024

 

Dr. Emrah KESGİN

Maliye ve Vergi Uzmanı

Ek Fiyat Farkı ve Süre Uzatımı Esaslarına İlişkin  Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlandı
16

Jan