7491 Sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 28 Aralık 2023 Tarihli Resmî Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Girmiştir. “Yapım işlerine ek fiyat farkı ve süre uzatımı verilmesi” başlıklı düzenleme 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa Geçici Madde 7 olarak eklenmiştir. 

 

A.        YAPILAN DÜZENLEME 

            MADDE 40- 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Yapım işlerine ek fiyat farkı ve süre uzatımı verilmesi

GEÇİCİ MADDE 7- 1/3/2023 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihalesi yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden (geçici kabulü onaylanmamış olan) yapım işlerine ilişkin Türk Lirası üzerinden yapılan sözleşmelerde, sözleşmenin 1/1/2024 tarihinden 31/12/2024 tarihine kadar (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımları için;

  1. İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunan sözleşmelerde, sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkı tutarı sözleşmedeki fiyat farkı formülünde yer alan B katsayısı 1,00’e kadar artırılarak hesaplanabilir. Bu katsayı, 2985 sayılı Kanun kapsamındaki konut ve konut ile birlikte ihaleye çıkılan yapım işlerinde 1,15’e kadar artırılabilir.[1]
  2. İhale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayan sözleşmelerde, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık olarak yayımlanan yurt içi üretici fiyatı genel endeksinde ihale tarihinin içinde bulunduğu aydan uygulama ayına kadar gerçekleşen değişimin yüzde on beşine kadar fiyat farkı hesaplanabilir.

            Birinci fıkra kapsamındaki sözleşmelerde altı ayı geçmemek üzere idarece bu maddeye göre süre uzatımı verilebilir.

            Bu madde kapsamında ek fiyat farkı ile süre uzatımı verilebilecek işleri, ek fiyat farkı hesaplama yöntemlerini, uygulama dönemini, başvuru sürelerini, süre uzatımına bağlı olarak yapılacak işlemler ile ek fiyat farkı ve süre uzatımına dair diğer hususlar dâhil bu maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri, 8 inci maddeye göre belirlenen esas ve usuller de dikkate alınmak suretiyle tespite Cumhurbaşkanı yetkilidir.

            Geçici 5 nci maddenin altıncı ve yedinci fıkraları kapsamındaki yapım işleri sözleşmeleri için bu maddeye uygun olarak ilgili mevzuatında düzenleme yapılabilir.”

 

B.        TESPİTLER

1.         Ek fiyat farkı ve süre uzatımı, sadece YAPIM işleri için düzenlenmiştir. Mal ve Hizmet alımlarında ek fiyat farkı yoktur.

2.         01 Mart 2023 tarihinden önce ihalesi yapılmış olmak şartıyla; geçici kabulü onaylanmamış olarak 28 Aralık 2023 tarihi itibarıyla devam eden yapım işlerinin 01 Ocak 2024 (dâhil) – 31 Aralık 2024 (dâhil) tarihleri arasında gerçekleşen kısımları için ek fiyat farkı verilecektir. 

3.         Sözleşmesinde fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm var ise; formüldeki B katsayısı 0,90 yerinde “1” olarak uygulanabilecektir.

4.         Sözleşmesinde fiyat farkı hesabı olan ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu (TOKİ) kapsamındaki konut ve konut ile birlikte ihaleye çıkılan yapım işlerinde B katsayısı 0,90 yerine “1,15”e kadar artırılabilir.”

5.         Sözleşmesinde fiyat farkı verilmesine ilişkin hüküm yok ise;  ihale tarihinin içinde bulunduğu aydan uygulama ayına kadar gerçekleşen Yİ-ÜFE Genel Endeks değişimin % 15’ine kadar ek fiyat farkı verilebilecektir.

6.         “B” katsayısının net değerleri yayımlanacak Cumhurbaşkanı Kararında belirlenecektir.

7.         Şartları sağlayan yapım işi sözleşmeleri için 6 aya kadar süre uzatımı verilebilecektir.

8.         Ek Fiyat farkı ve süre uzatımı ilişkin tüm detaylar; 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanun’un“Fiyat farkı verilebilmesi” başlıklı 8 nci maddesi de dikkate alınarak yayımlanacak Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenecektir.

9.         4734 sayılı Kanundan istisna edilen yapım işleri sözleşmeleri için benzer düzenlemeler ilgili mevzuatında yapılabilecektir.             

 

            Yukarıda bilgilendirilmesi yapılan ek fiyat farkı ve süre uzatımına ait yasal düzenleme ile ilgili Cumhurbaşkanı Kararının Resmî Gazetede yayımlanması sonrasında; ek fiyat farkının doğru hesaplanması ve idareye verilecek “ek fiyat farkı ve/veya süre uzatımı” hakkındaki başvuru dilekçesinin hazırlanması aşamalarında profesyonel, tecrübeli ve uzman personelimiz vereceği destek için Kılıç Hukuk Ofisimiz ile irtibata geçebilirsiniz. 28.12.2023


Dr. Emrah KESGİN

Maliye ve Vergi Uzmanı

Ek Fiyat Farkına İlişkin Düzenleme Kanunlaştı
28

Dec