1) 18 Mayıs  2024 tarihli ve 32550 sayılı Resmî Gazete ile;

 • İhale Yönetmelikleri,
 • Muayene ve Kabul Yönetmelikleri,
 • İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik ve Tebliğ,
 • Kamu İhale Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmış,
 • Ayrıca Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği yayımlanmıştır.

2) Yapılan değişikliklerin;

 • Bir kısmı  ilanı veya duyurusu 15.6.2024 tarihi ve sonrasında yapılacak ihalelerde,
 • Bir kısmı ise ilanı veya duyurusu 01.10.2024 tarihi ve sonrasında yapılacak ihalelerde,
 • Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği ile eki “Elektronik Ortamda Yapılan İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve buna bağlı diğer düzenlemeler ise, 15.01.2025 tarihinde yürürlüğe girecektir.

3) YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER NELER GETİRMEKTEDİR?

 • Yüklenicinin iş ortaklığı olduğu hallerde, sözleşmenin yürütülmesi sırasında ortaklık oranlarının hangi durumlarda değiştirilebileceği düzenlenmiştir.
 • Yüklenicinin unvan değiştirmesi, tür değiştirmesi veya devralma ya da yeni şirket kurma yoluyla birleşmesi hallerinde iş deneyim belgesinin ne şekilde  düzenleneceği belirlenmiştir.
 • İdarelerin, fiyat dışı unsurların kullanımına işlerlik kazandırılmasına ve etkinliğinin artırılmasına yönelik düzenleme yapmalarına imkan tanınmıştır.
 • Aşırı düşük teklif açıklama sürecinin iyileştirilmesine dönük düzenlemeler yapılmıştır.
 • Yapım işleri ihalelerinde, sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin tekliflerinin açıklama istenmeksizin reddedilmesine ilişkin mevcut durumda uygulanan parasal tutar (yaklaşık maliyeti eşik değerin üçte birinin altı olan ihaleler için) eşik değerin yarısına yükseltilmiştir.
 • Mal alımı ihalelerinde demonstrasyon ve numune değerlendirme usullerine dönük yaşanan problemleri giderici tedbirler alınmıştır.
 • Hizmet alımı sözleşmelerindeki aykırılık halleri ve cezalara yönelik düzenlemeler yapılmıştır.
 • Kısmi teklife açık ihale edilen hizmet alımı ihalelerinde her bir kısım için ayrı ayrı sözleşme imzalanması mümkün hale getirilmiştir.
 • Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında, birim fiyat teklif cetvelinde personel için ayrı satır açılması ve işçilik giderine yer verilmesi hususunda zorunluluk getirilmiş, personel için öngörülen maliyetin sözleşme gideri ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyetinin altında olmayacağı yönünde düzenleme yapılmıştır.
 • Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarında sözleşme giderleri ve genel giderler (damga vergisi vs.) hesaplanacaktır.
 • Hizmet alımı ihalelerinde fiyat farkı hesabında kullanılmak üzere ağırlık oranlarını gösterir sabit katsayıların belirlenmesinde dikkat edilecek hususlara dönük düzenlemeler yapılmıştır.
 • Pazarlık usulü ile ihale edilen ve ilanı zorunlu olmayan ihalelerde, ihaleye teklif vermeye davet edilen istekliler, davet edilmeyen gerçek/tüzel kişiler ile iş ortaklığı/konsorsiyum oluşturabilecektir.
 • Anonim şirketlerde, ilgili mevzuatına göre yapılan işlemler sonucunda ortaklar ve ortaklık oranlarının değişmemesi şartıyla bu değişikliklere ilişkin belgelerin EKAP’a yüklenmemesi durumunda teklifler değerlendirme dışı bırakılmayacaktır.
 • Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun üst limiti 5.000,00 TL (beşbinTürkLirası) olarak belirlenmiştir. Buna göre, 5000 TL kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunanlar ihalelere katılamayacaktır.
 • Bunların dışında , ihale, alım ve sözleşme süreçlerinde Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden yürütülecek iş ve işlemleri düzenleyen “Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılması Yönetmeliği” ile eki “Elektronik Ortamda Yapılan İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve buna bağlı diğer düzenlemeler de 15/1/2025 tarihinde yürürlüğe girmek üzere yayımlanmıştır.

 

(Detaylı Bilgi İçin Kılıç Hukuk Ofisi ile İletişime Geçiniz.)

 

 

 

 

İhale Mevzuatında 18 Mayıs 2024 Tarihinde Yapılan Değişiklikler
22

May