1-ÖZET: 

Sermaye şirketleri, ortaklık durumlarını EKAP’a yüklenmeden ihaleye katılmaları halinde, belge eksikliği kapsamında değerlendirme dışı bırakılırlar. 

 

2- ÖRNEK OLAY

Örnek olayda; ihaleye katılan iş ortaklığının pilot ortağı P…. Sermaye Şirketinin ihalede sunduğu Yeterlik Bilgileri Tablosunda; ortaklarının ve yöneticilerinin A’nın (%49) ve B’nin (%51) olduğu tespit edilmiştir. Ancak EKAP üzerinden ticaret sicili bilgileri sorgulanması sonucunda bu kişilerin yönetici olduğu bilgisinin teyit edildiği, şirket ortaklarına ait ortaklık oranlarını gösteren Pay Defterlerinin ekinde …/…/2021 tarih ve 2021/… sayılı Yönetim Kurulu Kararının EKAP'a yüklendiği ve kararda toplantı gündeminin "Temsil İlzam ve Görev Taksimi" olarak belirtildiği, karar içeriğinin özetle A'nın 3 yıl süre ile münferiden şirketi temsil ile yetkilendirilmesine ve 1 yıl süre ile yönetim kurulu başkanlığına atanmasına ilişkin olduğu, ancak ortaklık oranlarına yönelik bir karar veya bilgi bulunmadığı anlaşılmıştır. 

 

Başka bir anlatımla, EKAP'a yüklenen pay defterlerinin ekinde yer alan yönetim kurulu karar defterinin yönetim ve temsile ilişkin olduğu, pay defterinde yer alan ortakların ortaklık oranlarına yönelik herhangi bir bilgi içermediği, dolayısıyla ortaklar ve ortaklık oranlarına ilişkin pay defterlerinin dayanağının olmadığı anlaşılmıştır. 

 

Bu durumda pay defterinin dayanağı olan yönetim kurulu karar defterinin, ilgili sayfalarının EKAP'a yüklenmediği anlaşıldığından, ihaledeki değerlendirme; belge eksikliği şeklinde yapılmış, söz konusu eksiklik tamamlatılmayarak, istekli değerlendirme dışı bırakılmıştır.

 

3-SONUÇ: 

Elektronik ihalelerde, EKAP’a yüklenmemiş belge ve bilgiler ihaleden sonra tamamlatılamayacağı için tüzel kişilere ait ortaklık oranlarının ihaleden önce EKAP’a yüklenmiş olması gerekmektedir. 

İhale danışmanlığı alan kurumsal firmaların yukarıdaki olaya benzer olumsuzlukları yaşamayacağını değerlendiriyoruz.    

 

İlyas KILIÇ

Kamu Yönetimi Uzmanı ve

İhale Danışmanı
 


Ekap’a Yüklenmemiş Ortaklık Oranları, İhaleden Sonra Tamamlatılamaz!
07

Dec