4734 Sayılı Kanun’a göre gerçekleştirilen ihalelerde; ihaleyi gerçekleştiren İdare tarafından, ekonomik olarak en avantajlı istekliye, sözleşmeye davet yazısı gönderilir. Sözleşmeye davet yazısında sözleşmenin imzalanması için yerine getireceği yükümlülüklere de yer verilir. 

Sözleşmeden önce ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından;

  • Teklif mektubunda isteklilerce taahhüt edilen belgeler, 
  • 4734 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair evraklar, 
  • İhaleye özgü olan ve ihale dokümanında ismi geçen belgeler,
  • Damga vergisinin ödendiğine dair evrak,
  • Sözleşme karar pulu bedelinin ödendiğine dair belge, 
  • KİK payı ödendiğine dair evrak ve
  • Kesin teminatın yatırıldığına dair belge, 

İdareye sunulmalıdır.  

Ancak bazı İdareler tarafından, sözleşmeye davet yazısında; damga vergisi ve KİK payının belirtilmediği ve bu durumun İdarenin eksik işlem yaptığı yönünde tereddütler oluşturduğu görülmektedir.  

Bu konuya, Kamu İhale Kurulu’nun 23.08.2023 tarihli 2023/UM.II-1142 sayılı kararı açıklık getirmiştir. Anılan kararda özetle; “…mevzuat hükümleri ve ihale dokümanı düzenlemeleri bir arada değerlendirildiğinde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin eki standart formlar arasında yer alan “İhale Üzerine Bırakılan İsteklinin Sözleşmeye Davet Edilmesine İlişkin Form” (Standart Form- KİK021.1/EKAP)” standart formunun matbu olduğu, idarenin ise anılan standart forma uygun içerikte sözleşmeye davet yazısı hazırladığı, başvuru sahibinin “sözleşmeye davet yazısında diğer yükümlülüklerin neler olduğunun sayılmadığı, ne kadar damga vergisi, sözleşme karar pulu bedeli ve KİK payı ödeneceğinin belirtilmediği ve KİK payının hangi sözleşme ID numarasına yatırılacağı bildirilmediği hususlarından dolayı ilgili standart formun mevzuata aykırı olduğu” iddiasının yerinde olmadığı, zira idare tarafından mevzuatta yer alan ve matbu olan standart form kullanılarak sözleşmeye davet yazısının tebliğ edildiği, diğer yükümlülüklerin neler olacağı, ne kadar damga vergisi, sözleşme karar pulu bedeli ve KİK payı ödeneceğine dair bilgilerine yer vermesi konusunda idarenin bir zorunluluğunun olmadığı ve takdirinde olduğu, ilgili standart formda idarenin doldurması gereken alanın kesin teminat oranının ne kadar olacağına ilişkin olduğu ve bu alanın % 6 olarak belirtildiği, kaldı ki anılan hususların ilgili mevzuatta ne kadar ya da ne oranda olacağının ifade edildiği ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin basiretli bir tacir olarak bu hususları bilmesi gerektiğinden başvuru sahibinin bu yöndeki iddialarının yerinde olmadığı,” ifadelerine yer vermiştir. 

Kurul kararından da anlaşılacağı üzere, sözleşmeye davet edilen isteklilerin, başka bir şart aramaksızın, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde, ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetini mevzuat gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile kesin teminatı verip, diğer yasal yükümlülüklerini de yerine getirerek, sözleşmeyi imzalaması gerekmektedir. Aksi durumda haklarında ihalelerden yasaklama ve teminatlarının gelir kaydedilmesi yaptırımları uygulanır. 

Dilara ATALI AKPINAR

Avukat

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

İdarenin Sözleşmeye Davet Yazısında, Damga Vergisi ve KİK Payını Belirtmemesi Sorunu
07

Sep