Dosyanın incelenmesinden, uyuşmazlık konusu ihalenin 05.10.2015 tarihinde açık ihale usulüyle ve birim fiyat teklifi alınmak suretiyle gerçekleştirildiği, ihaleye 15 isteklinin teklif verdiği, isteklilerce sunulan belgelerin değerlendirilmesi sonucunda 4 isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, İdari Şartname’nin 33’üncü maddesine göre geçerli teklifler üzerinden sınır değerin hesaplanması neticesinde, sınır değerin altında teklif veren 8 istekliden Kanun’un 38’inci maddesine göre açıklama istendiği, anılan isteklilerden 3’ünün aşırı düşük teklif açıklamalarını zamanında yapmadıkları, 1 isteklinin açıklamalarının ise mevzuata uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı; 19.10.2015 tarihinde
 
alınan ihale komisyonu kararıyla da, davacıların ayni yol gideri için sunmuş oldukları teklif fiyatının 144,06779662-TL tutarında birim fiyat öngördüğü ve bu birim fiyatın miktarla çarpılması sonucu 793.525,42378296-TL tutarına ulaştığı, bu birim fiyat teklifinin virgülden sonra 2 ondalıklı basamak şeklinde yuvarlanması gerekirken 8 ondalıklı basamak olarak yazılmasının Kamu İhale Genel Tebliği'nin 16.5.2.1'inci maddesinde yer alan açıklamalara aykırı olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması gerekirken sehven geçerli teklif sayılıp aşırı düşük teklif açıklaması istendiğinin belirtildiği ve tekliflerinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılarak, ihalenin en avantajlı teklifi sunan Çelikler Tem. İnş. Yem Bil. Gıd. Pet. Ürn San. Tic. Ltd. Şti. - Arç Temz. İnş. Güv. Nak. Yemek Üretim. Hiz. Taah. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır. İdari Şartnamede ihale konusu işe ait yol giderinin işçilik ücretlerinden ayrı ve ayni olarak karşılanacağı ve birim fiyat teklif cetvelinde açılan satırda da iş kapsamında çalıştırılacak olan engelli personel hariç toplam 153 personelin yol gideri için bedel öngörüleceğinin düzenlendiği, iş kapsamında çalıştırılacak personel için yol bedelinin ayni olarak mavi kart ile sağlanacağı ve söz konusu gider kalemi için birim fiyat teklif cetvelinde satır açıldığı, yol bedelinin asgari işçilik maliyetini oluşturan giderler içine dâhil edilmediği ve asgari işçilik maliyetinin yol gideri hariç hesaplandığı ve Kamu İhale Genel Tebliği'nin 16.5.2.1. maddesi uyarınca, işçilik ücreti, yol ve yemek bedeli ile bunlar üzerinden alınan prim tutarları gibi işçilik kalemlerini oluşturan maliyet unsurlarına ilişkin olarak sosyal güvenlik mevzuatına atıfta bulunulduğu ve bu nedenle 1-TL'nin altındaki tutarların iki ondalıklı sayıya yuvarlanması gerektiğinden, ayrıca davacı iş ortaklığının teklif ettiği bedel ile ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi firmanın teklifleri kıyaslandığında davacı iş ortaklığının teklif ettiği bedelin ekonomik açıdan daha avantajlı olduğu görüldüğünden, davacıların itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yolundaki Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır. (Danıştay 13. Dairesi’nin 20.06.2016 tarihli ve E:2016/1594, K:2016/2699 sayılı kararı )


(Detaylı Bilgi İçin KILIÇ HUKUK OFİSİ İle iletişime Geçiniz)

İhale avukatı- ihaleavukatı-avukatihale-kamu ihale kurumu- kik avukatı- ihale- yasaklama- ihale yasaklama- ihalelerden yasaklanma- ihale iptali- ihale danışmanı- ihale danışmanlığı- sözleşme feshi- fiyat farkı- teminatın irat kaydı- teminatın gelir kaydedilmesi- teminat iradı

Aritmetik Hata Nedir? Yuvarlama Nasıl Yapılmalıdır?
12

Feb