Dava dosyasının incelenmesinden; 26.07.2013 tarihinde gerçekleştirilen 2013/73902ihale kayıt numaralı "Kocaeli Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü-Yemek Hizmeti (Malzeme Dahil) Alımı ve Dağıtımı İşi" ihalesinin davacı şirket üzerinde kalması üzerine Çelikler Tem. İnş. Teks. Gıda Taah. San. Tic. Ltd. Sti, 'nin yaptığı şikayet başvurusunun ihaleyi yapan idare tarafından reddedilmesi üzerine aynı şirketin' itiraz en şikayet başvurusunda bulunduğu, başvuruyu değerlendiren Kamu İhale Kurulu'nun "davacı şirketin aşırı düşük teklif açıklamasında 58 kalemden oluşan demirbaş malzeme gideri için 84.000,00 TL öngörüldüğü, söz konusu bedelin amortisman gideri dahil kira sözleşmesi ile açıklandığı, kira sözleşmesi ekinde demirbaş listesine de yer verildiği, Kamu İhale Tebliği'nin 79. maddesinde aşırı düşük teklif sahibi olan isteklilerin 4734 sayılı Kanun'un 38. maddesi uyarınca yapacakları açıklamalara dayanak teşkil edecek belgelerin sayıldığı, fakat kira sözleşmesinin söz konusu belgeler içerisinde belirtilmediği, bu sebeple davacı şirketin sunduğu kira sözleşmesinin Tebliğin 79. maddesi gereği geçerli bir aşırı düşük teklif açıklaması olarak kabul edilemeyeceği" gerekçesine dayalı olarak verdiği 12.03.2014 tarih ve 2014/UH.I-1379 sayılı karar ile davacı şirketin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına, bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesine ve bu yönde düzeltici işlem belirlenmesine hükmedildiği, bunun üzerine bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.
 
Kamu İhale Genel Tebliği'nin 79.4.2.3. maddesinde teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşer1ler ile ilgili 'olarak Kanun'un 38. maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerektiği belirtildikten sonra, isteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler, sayma yöntemiyle belli edilmiştir. Anılan bilgi ve belgeler arasında kira sözleşmesi bulunmadığından, anılan durum göz önünde bulundurularak tesis edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmemiştir. Nitekim, Danıştay 13. Dairesi'nin 20.05.2014 tarih ve E:2014/975 K:2014/1969 sayılı kararı da aynı doğrultudadır. (Ankara 1. İdare Mahkemesi’ nin  27.10.2014 tarihli E:2014/650,  K:2014/1734 sayılı kararı)


(Detaylı Bilgi İçin KILIÇ HUKUK OFİSİ İle iletişime Geçiniz)

İhale avukatı- ihaleavukatı-avukatihale-kamu ihale kurumu- kik avukatı- ihale- yasaklama- ihale yasaklama- ihalelerden yasaklanma- ihale iptali- ihale danışmanı- ihale danışmanlığı- sözleşme feshi- fiyat farkı- teminatın irat kaydı- teminatın gelir kaydedilmesi- teminat iradı

Aşırı Düşük Teklif Açıklamasının Mevzuatta Olmayan Belgelerle Yapılması
12

Feb