Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 03.02.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Araç Kiralanması İşi” ihalesinde;
 
10 adet ihale dokümanı temin edilmiş,
İhaleye 3 istekli katılmış,
İhalede tek isteklinin teklifi, geçerli teklif olarak değerlendirilmiş,
Geçerli olan teklifin, yaklaşık maliyetin %97,7’sine tekabül ettiği anlaşılmış,
Bunun üzerine ihale, ihale yetkilisi tarafından iptal edilmiş ve
Bu durum, dava konusu yapılmıştır.
Danıştay verdiği kararda özetle;
 
4734 sayılı Kanun’un 39. maddesi ile idareye, tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması ya da kanunun temel ilkelerine uygun olmayan durumların tespiti gibi durumlarda, ihalede verilmiş tüm teklifleri reddederek ihaleyi iptal etme hususunda takdir yetkisi tanındığına,
 
Bu itibarla, teklifin ihalede belirlenen yaklaşık maliyet tutarının %97,73'üne tekabül ettiği ve yaklaşık maliyete çok yakın olduğu dikkate alındığında, 4734 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan temel ilkelerden rekabetin sağlanması, ihtiyacın uygun şartlarla karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması ilkeleri gözetilerek ihalenin iptal edilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığına, hükmetmiştir. (Bkz: Danıştay 13. Dairesi’nin 17.12.2020 tarihli ve E:2020/3314, K:2020/3740 sayılı kararı)
 
(Detaylı bilgi için KILIÇ HUKUK OFİSİ ile iletişime geçiniz.)

İhale avukatı- ihaleavukatı-avukatihale-kamu ihale kurumu- kik avukatı- ihale- yasaklama- ihale yasaklama- ihalelerden yasaklanma- ihale iptali- ihale danışmanı- ihale danışmanlığı- sözleşme feshi- fiyat farkı- teminatın irat kaydı- teminatın gelir kaydedilmesi- teminat iradı

Danıştay: Az Kırımlı ve Tek Geçerli Teklifin Olduğu İhale, İptal Edilmelidir!
12

Feb