Dava, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 22.12.2004 tarihinde yapılan 479 km. Fiber Optik Kablo Tesisi ihalesinin iptaline ilişkin KİK'nun 22.02.2005 tarih ve 2005/UY.Z-355 sayılı kararının iptali istemiyle açılmış, İdare Mahkemesince; Kanun'nun 6. maddesinde; <İhale komisyonunun eksiksiz toplanacağı, komisyonun kararları çoğunlukla alınacağı, kararlarda çekimser kalınamayacağı, komisyon başkanı ve üyelerinin kararlarından sorumlu oldukları, karşı oy kullanan komisyon üyelerinin gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorunda oldukları, ihale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanakların, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanacağı hükmünün yer aldığı, ihaleye katılan H… A.Ş. tarafından, 17.01.2005 tarihli dilekçe ile itirazen başvurulması üzerine yapılan inceleme sonucunda; teklif birim fiyatlı ihalelerde her bir iş kalemi için fiyat teklif edilmesi gerekirken, ihalede <HODE Boru 3x1> birimine ilişkin fiyat teklif edilmediği, bu durumla ilgili olarak idarece açıklama istenmesi gerekirken firmanın tire <-> çekmek suretiyle teklif verilmeyen bir kalemin bila bedel olarak düzeltildiği, ihale dokümanının parçası olan standart formların isteklilere verilmediği, ihaleye katılan iki firmanın birim fiyat cetvelinde aritmetik hata bulunmasına rağmen düzeltme yapılmadan tekliflerin değerlendirmeye alındığı ve ihale komisyonunun 22.12.2004 tarihinde bir üyenin görevli, bir üyenin izinli olmaları nedeniyle dokuz üyenin katılımıyla, 27.12.2004 tarihinde komisyonun bir üyenin eksik olması nedeniyle on üyenin katılımıyla eksik olarak toplandığından bahisle, ihale sürecinde yapılan mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu gerekçesiyle ihalenin iptal edildiği, bunun üzerine; ihaleye yapılan teklifteki eksikliğin Kanun'un 37 ve 38. maddeleri çerçevesinde açıklığa kavuşturulduğu, ihalenin teklif birim fiyat usulüyle değil, götürü fiyat verme usulüyle yapıldığı, 22.12.2004 ve 27.12.2004 tarihlerinde komisyonun eksik toplandığı, ancak komisyon tarafından bu tarihlerde alınan kararların icrai yönü olmayan ön inceleme niteliğinde olduğu, ihale kararının 13.01.2005 tarihinde eksiksiz toplanan ihale komisyonunda alındığı gerekçeleri ileri sürülerek ihalenin iptaline ilişkin KİK kararının iptali istemiyle görülen davanın açıldığı, bu durumda; hazır bulunamayan üyelerin yerine yedekleriyle birlikte toplanmak suretiyle ihale sürecine ilişkin kararlar alınması gerekirken, anılan Yasa hükmüne ve kamu ihale mevzuatına aykırı olarak ihale komisyonunun eksik olarak toplanmak suretiyle yürütülen ihalenin iptaline ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmiş olup, bu karar davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
 
Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin 21.02.2006 tarih ve E:2005/745, K:2006/241 sayılı kararında, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesinin 1. fıkrasında sayılan bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, bozma istemi yerinde görülmeyerek anılan Mahkeme kararının onanmasına, dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 12.06.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (Danıştay 13.Dairesi’nin 12.06.2009 tarihli E:847, K:6597 sayılı kararı)


(Detaylı Bilgi İçin KILIÇ HUKUK OFİSİ İle iletişime Geçiniz)

İhale avukatı- ihaleavukatı-avukatihale-kamu ihale kurumu- kik avukatı- ihale- yasaklama- ihale yasaklama- ihalelerden yasaklanma- ihale iptali- ihale danışmanı- ihale danışmanlığı- sözleşme feshi- fiyat farkı- teminatın irat kaydı- teminatın gelir kaydedilmesi- teminat iradı

Komisyonun Eksik Toplanması ve Karar Vermesi
12

Feb